Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

Volebný program kandidáta za primátora, Jána Budaja

a kandidátov za poslancov Zmena zdola, DU, DS.

 

 

 

ZMENA ZDOLA

 

                                                       Poznáte nás. Sme  ľudia, ktorí pracujú pre toto mesto.

 

 

 

Bratislava – mesto fair play/ občania na prvom mieste

 

Radnica riadená straníckymi nominantmi? Samoprideľovanie bytov? Tunelovanie mestských podnikov? My túto éru skončíme. Ako vaši poslanci chceme nastoliť overené opatrenia proti korupcii.

Navrhujeme  3 x E = Elektronizácia radnice, etická samospráva a efektívne riadenie mesta.

Chceme :

 

·        Obsadiť úrad magistrátu i vedenie mestských podnikov odborníkmi.

·        Zverejňovať všetky budúce i súčasné dokumenty, zmluvy, faktúry, predaje, obstarávania a plánované projekty mesta a mestských podnikov na internete.

·        Zaviesť elektronickú spisovú službu, ktorá umožní kedykoľvek skontrolovať stav vybavenia spisu.

·        Skončiť časy anonymity na magistráte, aby občania vedeli presne, kto konkrétne zodpovedá za dopravu, za zeleň či za bezpečnosť.

·        Presadzovať informovanosť občanov a organizácií o plánoch, koncepciách, významných investičných projektoch a zapojiť ich do verejného rozhodovania.

·        Zapojiť do prípravy všetkých strategických dokumentov zainteresovanú verejnosť.

·        Zaviesť participatívnu tvorbu rozpočtu, aby mohli občania o časti rozpočtu sami rozhodnúť, kam pôjde. Na ich rozhodovanie navrhujeme vyhradiť najprv 2% rozpočtu. Neskôr sa podiel participácie občanov na rozhodovaní o rozpočte môže zvyšovať.

·        Otvoriť radnicu verejnosti (aj v elektronickom zmysle: vybavovanie úradných vecí cez internet) a pravidelne organizovať verejné stretnutia občanov s vedením mesta ku významným témam a zámerom.

·        Zaviesť na webovej stránke Bratislavy pravidelné ankety občanov a elektronické referendá o rôznych otázkach súvisiacich so záujmami a potrebami občanov, Váš názor nás zaujíma!

·        Spolupracovať s Viedňou, Budapešťou, Brnom a Prahou, ale aj inými mestami na spoločných projektoch pri výmene skúseností i know-how na zvýšenie efektívnosti fungovania Bratislavy a kvality života.

·        Sprístupniť rokovania poslaneckých komisií a zapojiť do ich práce občanov.

·        Zabezpečiť nezávislú mediálnu politiku mesta . Vysielať rokovania zastupiteľstva v priamom prenose a archivovať ich bez zmien na stránke mesta.

 

Veľké mestské podniky (mestskú spaľovňu a odvoz odpadov (OLO), vodárne a kanalizácie (BVS), Dopravný podnik, cintorínsky podnik Marianum) vedú stranícki nominanti, ktorí často namiesto verejných sledujú osobné a stranícke záujmy. Dokedy to tak má zostať? Navrhujeme:

 

·        Vo všetkých mestských podnikoch uskutočniť verejné konkurzy a vybrať v nich odborníkov bez ohľadu na stranícku príslušnosť.

·        Nepripustiť skryté tunelovanie, ani skryté privatizácie mestských podnikov.

·        Zabrániť potajme chystanému rastu cien vody a cien za odvoz odpadu.

·        Zaviesť dlhodobý prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch.

·        Zrušiť neefektívne zmluvy medzi mestskými podnikmi a často umelo nastrčenými dodávateľmi služieb.

·        Zrušiť všetky dcérske spoločnosti mestských podnikov, ktoré sa v minulosti vymkli kontrole mestského kontrolóra.

 

 

 

 

Bratislava v pohybe / doprava

 

Rozbité cesty a chýbajúce miesta na parkovanie kritizujú vodiči, meškajúcu a preplnenú dopravu chodci. Bratislava starne, ale bariér na chodníkoch neubúda a pre tých, ktorí by chceli šetriť svoj i mestský rozpočet nepribúdajú cyklotrasy. Navrhujeme:

 

·        Vedenie Dopravného podniku vybrať na základe verejného konkurzu.

·        Brániť rastu cien MHD.

·        Spustiť Bratislavskú integrovanú dopravu v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom už roku 2011.

·        Zrealizovať funkčnú vnútromestskú železničnú dopravu, ktorá zvýši kapacity MHD.

·        Podporiť vybudovanie električkovej trate z Janíkovho dvora cez Starý most, s napojením na súčasnú sieť, s rešpektovaním prírodného prostredia Chorvátskeho ramena. Navrhnúť vypustenie plánovanej 4-prúdovej cesty pri Chorvatskom ramene z Územného plánu.

·        Zrekonštruovať Starý most tak, aby slúžil prednostne pre MHD, peších a cyklistov, na základe verejnej architektonickej súťaže.

·        Každý rok zrealizovať jednu električkovú radiálu s fungujúcou dynamickou preferenciou a zriadiť vyhradené pruhy pre MHD aspoň v 3 uliciach.

·        Podporiť systémové riešenie parkovania vrátane výstavby mestských záchytných parkovísk s prestupom na MHD, výstavby garážových domov mimo zelene a riešenia rezidenčného parkovania v náväznosti na funkčnosť peších trás.

·        Zlepšovať stav ciest a chodníkov.

·        Vytvoriť sieť bezpečných, bezbariérových a atraktívnych peších trás a priestorov vrátane bezbariérových verejných inštitúcií.

·        Požadovať od vlády urýchlenie výstavby nultého okruhu D4 a rýchlostnej cesty R7, ako aj mostu, ktorý odvedie nákladnú dopravu z mestských ciest.

·        Pri plánovaní výstavby budov i štvrtí vždy aj vyhodnotiť dopravnú záťaž v širšom okolí a finančné dopady na mesto; pri územnom plánovaní vyhodnocovať súčasný stav vrátane prepravnej práce peších a cyklistov.

·        Spracovať koncepciu cyklistickej dopravy a vytvoriť základnú sieť cyklistických trás vrátane infraštruktúry.

 

Mesto s dobrou víziou / architektúra a urbanizmus

Bratislava prepásla historickú šancu, keď bolo kde stavať, a boli investori, ochotní stavať. Vinou nedostatočne regulovaného rozvoja je Bratislava stavebne a urbanisticky rozbitá a pôsobí ako súbor izolovaných developerských akcií. Náprava bude ťažká, ale začať s tým treba. Budeme presadzovať: 

 

·        Obstarať nový Územný plán mesta, ktorý sa bude pripravovať so zapojením verejnosti a ktorého súčasťou bude výšková regulácia, generel dopravy a zoznam nedotknuteľných zelených plôch.

·        Obnoviť útvar mestského architekta s reálnymi kompetenciami.

·        Spracovať výškovú koncepciu zástavby Bratislavy so zohľadnením nielen estetických, ale aj záťažových kritérií.

·        Spracovať koncepciu suburbanizácie a minimalizovať tak rozsiahle dopravné a urbanistické problémy v Bratislave a jej predmestiach.

·        Zastaviť nekoncepčné zmeny Územného plánu a netransparentné vydávanie stanovísk pri výstavbe.

·        Zapojiť do prípravy všetkých strategických dokumentov a pripomienkovania významných investičných projektov zainteresovanú verejnosť .

·        Dodržať nulovú toleranciu voči čiernym stavbám a iniciovať zmenu stavebného zákona.

 

 

Bratislava – miesto pre život / verejné priestory a služby

 

·        Pod tlakom developerov a temer neregulovanej výstavby zanikajú školské dvory, ihriská a parky, parkoviská i voľné zelené priestory. Námestia sú zanedbané a stávajú sa miestami, odkiaľ chceme uniknúť, nie sa zastaviť. Preto chceme:

·         

·        Zastaviť živelné zaberanie verejných priestorov.

·        Zrevitalizovať verejné priestory – námestia, parky a záhrady - ako zelené centrá mesta a jeho mestských častí na základe Programu obnovy verejných priestorov (Námestie slobody, Kamenné námestie, nám. SNP, nám. A. Dubčeka, Šafárikovo námestie, iné...).

·        Revitalizovať Predstaničné námestie bez výrubu 800 stromov a zániku existujúcich športovísk a ihrísk.

·        Využiť fenomén rieky a revitalizovať dunajské nábrežie ako zelenú tepnu Bratislavy a reprezentatívny verejný priestor.

·        Spracovať koncepciu otvorených zelených priestorov a zelených ciest v meste (greenways), podporiť vznik miestnych trhovísk.

·        Podporiť rozvoj umeleckých, kultúrnych a komunitných aktivít na verejných priestranstvách Bratislavy.

·        Vybudovať chránené vyhliadky – miesta s hodnotným výhľadom na mesto a jeho prostredie, ktoré budú upravené ako trvale chránená pamiatka Bratislavy

·        Otvoriť školské dvory miestnej komunite.

·        Podporovať seniorské centrá a domácu opatrovateľskú službu

·        Stanoviť rámce reklame, najmä veľkoplošným bilboardom.

·        Presadzovať prevzatie údržby chodníkov mestom, aj v zime.

·        Zvýšiť účinnosť mestskej polície a posilniť takú atmosféru v meste, ktorá povedie k vyššej sociálnej kontrole

·         

 

Zdravá Bratislava / životné prostredie

 

 

·        Bratislava dosiaľ rástla aj za cenu zhoršovania podmienok pre zdravie občanov a pre zdravý životný štýl. Zanikol cyklistický štadión, štadión v Petržalke, mestské plavárne, mnohé ihriská. My chceme podporovať zdravie Bratislavčanov, preto chceme:

·         

·        Vybudovať novú mestskú krytú plaváreň

·        Podporovať stavbu plôch a zariadení pre športovanie Bratislavčanov, od detí až po seniorov.

·        Vytvoriť podmienky pre jogging a korčuľovanie vo vybratých parkoch a verejných priestoroch

·        Obnoviť funkciu mestského hygienika s cieľom monitorovať faktory, ovplyvňujúce zdravie Bratislavčanov (kvalitu pitnej vody, ovzdušie, hlučnosť, vibrácie, prízemný ozón a iné exhaláty z dopravy a výroby) a všetky informácie o stave životného prostredia zverejňovať.

·        Presadzovať pokuty za poškodzovanie životného prostredia a vymiestnenie prevádzok, poškodzujúcich zdravie Bratislavčanov.  

·        Podniknúť opatrenia na zníženie hlukovej záťaže Bratislavy, ktorá patrí k najhlučnejším európskym mestám.

·        Presadzovať zdvojenie všetkých život zachraňujúcich zdravotníckych služieb – aby boli občanom k dispozícii na oboch brehoch Dunaja.

·        Riešiť krízovú dopravnú situáciu na Kramároch (príjazd do nemocníc) a zlepšiť dynamickú a statickú dopravu v blízkosti všetkých zdravotníckych zariadení.

·        Nepripustiť vybudovanie veľkokapacitného hráčského centra tzv. megakasína Metropolis.

·        Podporovať pozitívne zmeny postojov Bratislavčanov voči zdraviu a viesť, spolu so štátnymi orgánmi, protidrogové kampane.

·          

·         

·         

·        Tam, kde občanom slúžili parky a zeleň sa zahusťovalo; rúbali sa zdravé stromy , betónovali ihriská a trávniky.

·        Navrhujeme zlepšiť starostlivosť o prírodné hodnoty Bratislavy:

·         

·        Zmeniť doterajší systém správy verejnej zelene (stromoradia budú mestskou zeleňou).

·        Vytvoriť generel zelene s plochami, ktoré budú chránené ako zelené pľúca mesta.

·        Vytvárať nové zelené plochy a mestské parky najmä tam, kde sú občania poškodení zahusťovaním zástavby.

·        Zveriť správu a ošetrovanie zelene do rúk odborníkov, vybraných na základe verejných konkurzov.

·        Obnoviť staré a vytvoriť nové stromoradia a kvetinové záhony.

·        Podporiť vytváranie sústavy chránených území európskeho významu NATURA 2000 na území hlavného mesta SR.

·        Vytvoriť systém likvidácie čiernych skládok a environmentálnych záťaží v meste

·        Znížiť energetickú náročnosť budov a objektov v majetku mesta.

·        Zasadiť sa za to, aby mesto výraznejšie využívalo obnoviteľné zdroje energie.

·        Podniknúť opatrenia na zníženie hlukovej záťaže Bratislavy, ktorá patrí k najhlučnejším európskym mestám.

·        Pripraviť program adaptačných opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy v mestskom prostredí. Uskutočňovať protialergické opatrenia.

·        Podporiť aktivity občianskych iniciatív a združení smerujúce k zlepšeniu životného prostredia a zdravia občanov.

·        Aktualizovať program odpadového hospodárstva. Zaviesť separovaný zber vo všetkých mestských zariadeniach.

·        Nepripustiť stavbu ropovodu do Rakúska cez územie mesta ani v jeho blízkosti

·        Vyhlásiť novú prírodnú rezerváciu: Evolučný park v okolí prameňov Vydrice (v Karpatoch nad Račou). (v Karpatoch nad Račou)

 

 

 

Kultúrna Bratislava / ochrana dedičstva, umenie a kultúra

 

Naše mesto je unikátne tým, že jeho dominantu - bratislavský Hrad, zachránili pred hlúposťou politikov aktívni občania. Občania sa dokázali vzbúriť aj voči iným hlúpym politickým rozhodnutiam (tak sme napr. zachránili historické cintoríny). V zápasoch o ochranu hodnôt sme pokračovali aj po novembri 89 (boli sme proti zničeniu PKO, za obnovu Podhradia, za ochranu Sadu Janka Kráľa, za zachovanie Starej tržnice, atď. ) Chceme chrániť cenné dedičstvo Bratislavy. Navrhujeme:

 

·        Posilniť ochranu prírodného a historického dedičstva – od dôslednej ochrany pamiatok, vrátane industriálnej architektúry až po vytvorenie náučných trás po meste.

·        Zachovať a obnoviť PKO pre kultúru a občanov Bratislavy, podobne naše najstaršie kino Mladosť a iné mestotvorné pamiatky.

·        Zasadiť sa za zlepšenie stavu aj tých pamiatok, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, ale zhoršujú vzhľad a funkčnosť historického jadra (napr. zdevastovaný Esterházyho palác, na Kapitulskej)

·        Zasadiť sa za obnovu Podhradia tak, aby sa obnovili jeho najznámejšie historické pamiatky a urbanistický charakter.

·        Pri spracovaní územných plánov zón a dostavbe historických štvrtí v Starom Meste dôsledne dohliadať na zachovanie a obnovu pamiatkových hodnôt.

·        Podporovať široké spektrum kultúrnych aktivít v meste, od hlavného prúdu až po miestnu a alternatívnu kultúru.

·        Reorganizovať prevádzku kultúrnych ustanovizní mesta (Mestská galéria, PKO, DPOH, atď.) s cieľom skvalitniť ich činnosť a pritiahnuť do nich viac Bratislavčanov, aj návštevníkov a zahraničných turistov  

·        Podporiť vznik mestskej Kunsthalle – centra súčasného umenia, rovnako aj technického múzea.

·        Podporiť vzájomnú spoluprácu mestských kultúrnych inštitúcií a tiež ich spoluprácu s okolitými radnicami (Viedeń, Budapešť, Brno, Praha...)

·        Otvoriť diskusiu s verejnosťou o výtvarných dielach existujúcich vo verejnom priestore Bratislavy (tých z bývalej éry, aj novšie), diskusiu o náprave neodborných zásahov do chránených pamiatok a o dohľade mesta nad ochranou archeologických nálezov pri výstavbe.

 

 

 

Bratislava užitočná občanom / zmena zdola

 

Bratislava je dynamicky sa rozvíjajúcim mestom – mala by sa snažiť udržať mladých ľudí, postarať sa o seniorov a ľudí v núdzi, ale aj podporovať občianske aktivity, solidárnosť a svojpomoc občanov.

 

·        Podporiť aktívny občiansky a komunitný život prostredníctvom komunitných a materských centier, centier pre seniorov a informačných centier mladých (napr. začínajúcich živnostníkov, podnikateľov, začínajúce neziskové organizácie).

·        Iniciovať dialóg medzi generáciami či medzi samosprávou a občanmi aj prostredníctvom Parlamentu mladých, Rady seniorov a občianskych komisií.

·        Budovať nové domovy pre seniorov s nekomerčným nájmom

·        Spolupracovať s neziskovými organizáciami ako cez systém grantových programov na podporu aktivít v prospech Bratislavy, tak aj cez vytvorenie priestoru pre poskytovanie neštátnych sociálnych a iných služieb.

·        Podporiť rozvoj dobrovoľníctva a občianskej svojpomoci prostredníctvom grantov, všestrannej koordinácie a vzájomnej súčinnosti.

·        Prostredníctvom komunitného sociálneho plánovania pripraviť koncepciu starostlivosti pre ľudí s akútnym problémom , resp. znevýhodnené skupiny (seniori, ľudia so zdravotným postihnutím, chránené bývanie, krízové centrá...)

·        Rozvíjať Bratislavu ako mesto vzdelávania, vedy a inovácií: podporiť budovanie študentských kampusov, vytvoriť systém mestských štipendií a grantov na témy, súvisiace s rozvojom Bratislavy.

·        Nediskriminovať žiakov podľa druhu školy (dotácie školským zariadeniam)

·        Vytvoriť infraštruktúru pre uľahčenie podnikania (informačné centrum, inkubátory, podpora nových technológií).

·        Solidarizovať s občanmi v núdzi, postaviť sa proti všetkým formám sociálnej vylúčenosti.

·        Bratislavská radnica môže pomôcť rozvoju blahobytu a podnikaniu v meste najmä tým, že vytvorí transparentné podnikateľské prostredie.

 

A tým sme znovu pri začiatku : bez poctivých politikov sú volebné programy len zdrapy papiera.

Ak nám Vašim hlasom otvoríte dvere do vedenia mesta – budeme presadzovať a realizovať, čo v tomto programe sľubujeme. 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

podobné problémy v meste Žilina

(Igor Schindler, 19. 12. 2011 9:58)

Myslím, že čas sa konečne naplnil, no nie len pre Bratislavu, ale všetkých poctivých občanov Slovenska.Problémy, ktoré spomínate poznám, pretože po skúsenostiach v jednom nemenovanom úrade som nadobudol presvedčenie presne o takých praktikách,ktoré spomínate.Som rád, že takáto strana s tak dobrým programom sa začne etablovať do unavených, sklamaných a čiastočne podvádzaných občianskych myslí.Ľudia si z toho všetkého už prestávajú robiť aj srandu a to je už naozaj veľmi zle.